Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działania Towarzyszące w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2016

 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2016

prowadzimy Warsztaty Edukacji Żywieniowej

 

Warsztaty Edukacji Żywieniowej odbędą się w dniu

23 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Remizie Strażackiej w Załawczu

 

W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dania na bazie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach programu żywnościowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Zaproszony dietetyk pokaże różne możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem artykułów spożywczych otrzymywanych w programie pomocy żywnościowej oraz odpowie na Wasze pytania.                                                 

Powiemy jak właściwie przechowywać  żywność, jak komponować jadłospis oraz jak zapobiegać marnowaniu żywności.

Oczekujemy aktywnego Udziału w warsztatach.

Przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w programie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

 


 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

Od 1 stycznia 2017r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”, zgodnie z którą  z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody matce, ojcu a także opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku o jednorazowe świadczenie przyznane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowie zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 2. zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie takie może wystawić lekarz lub położna, wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (). Wymóg dostarczenia ww. zaświadczenia nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

 

Ponadto można składać wnioski o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny.

Kto może złożyć wniosek:

1.   Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;

2.   Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;

3. Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2. wsparcia psychologicznego;

3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

 • opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 • występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie, pokój nr 2,

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie, telefonicznie pod nr 84 68 33 417 lub na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl w zakładce – wsparcie dla rodzin z dziećmi.

 

 


 

Informacja

 

Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 września 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów a dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna kryterium dochodowe uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł, oraz 764,00 zł (w przypadku niepełnosprawności)

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłków rodzinnych oraz dodatków wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 roku życia,
 • 124,00 zł -  zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia,
 • 135,00 zł -  zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia,

 

 • 193,00 zł -  dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • 95,00 zł - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • 90,00 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110,00 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia,
 • 113,00 zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
 • 69,00 zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.

 

Wysokość pozostałych zasiłków i dodatków pozostaje bez zmian.

 

 

  


 

 

          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  wprowadzająca Program „Rodzina 500 plus”.

          Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  przyjmowane będą  od dnia 1 kwietnia 2016r. w pok. nr 1 Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Turobinie (parter) 

Uwaga:

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia  2016

          Wniosek może być złożony także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków.

          Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia przysługiwać  będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

          Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie  przekracza kwoty 1 200,00 zł.


Dokładnych informacji udzielamy w siedzibie GOPS w Turobinie pok. nr 2 lub telefonicznie - (84) 68-33-417 w. 20  w godz. pracy ośrodka.

 

Od dnia 1 marca 2016 r. udostępniona została również infolinia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim  na temat Programu „Rodzina 500 plus” pod numerem telefonu:

(81) 742-42-40 aktywna od poniedziałku do piątku w godz.  od  9ºº do 14ºº

 

 

 


 

 

 

„Złotówka za złotówkę”

 

       Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2016 roku rodziny z dochodami wyższymi niż kryterium dochodowe (674 zł miesięcznie na osobę lub 764 zł – gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne) będą mogły ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, które będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Za każde przekroczenie kryterium dochodowego o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

 

 


 

 

„Świadczenie rodzicielskie”

 

       Już od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, które polega na wypłacie kwoty 1000 zł każdego miesiąca przez pierwszy rok od urodzenia dziecka. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

       Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

       Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) od urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 

 


 

 

atqobeb8c-1437321521.gif         I N F O R M A C J A

 

 

Wnioski o dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” należy składać 

od dnia 01 sierpnia 2015 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie

do poszczególnych pracowników socjalnych w zależności od terenu.

 

Świadczenia w formie gorącego posiłku przyznane decyzją na wnioski

złożone po 1 września 2015 r.

będą przyznawane od 1 października 2015 r.

 

Prosimy o zgłaszanie się osobiście po wniosek do GOPS w Turobinie. 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny